مهمترین ابزار نرم افزاری برای خرید خدمت از پرسنل در هر سازمان نرم افزار محاسبه حقوق و مزایا می باشد. در سازمانها و موسسات مختلف روشهای متنوعی جهت انجام محاسبات و پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد برخی روشها منطبق بر الگوهای رسمی و قانونی و برخی دیگر وفق نیازهای و شرایط حاص سازمان توسعه یافته اند. طرفه اینکه در یک سازمان چندین الگو و روش محاسباتی برای گروه های مختلف پرسنل به کار گرفته می شود. انجام محاسبات وفق الگوهای مختلف مورد نظر سازمان، سرعت در انجام محاسبات، انجام محاسبه بصورت دقیق و تحویل انواع گزارشها و فایلهای خروجی ها به سازمانهای ذیربط از دغدغه های اساسی کارشناسان و مدیران بخش حقوق و دستمزد می باشد. به روز بودن، انعطاف در طراحی و پیاده سازی قوانین و فرمولهای محاسباتی و سهولت کاربری این نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیستم جامع حقوق و دستمزد آرامین با امکان تعریف انواع پارامترهای محاسباتی برای عوامل حقوق و تعیین فرمولاسیون دلخواه جهت کلیه عوامل به تفکیک ردیفهای استخدامی و ارائه گزارشهای متنوع انتخابی شایسته جهت پوشش نیازهای شما در این حوزه می باشد.

 • اطلاعات پایه

  تعریف انواع کارگاه ، پروژه به صورت نامحدود 

   تعریف کلیه آیتم های پرداختی،مزایا و کسور  با عناوین وشرایط و فرمولهای محاسباتی

  تعریف جداول گروههای شغلی 

  تعریف گروه اسناد 

 • امور پرسنلی

   ثبت کلیه مشخصات پرسنلی به همراه آرشیو الکترونیک مدارک پرسنلی

   امکان صدور حکم کارگزینی  و قراداد کار 

  امکان تعیین آیتم های حقوق و مزایای مستمر    و غیر مستمر برای هر پرسنل به صورت مستقل 

 • دیسکت بیمه و مالیات

  تعریف انواع جداول مالیات و تعیین معافیت ها 

  محاسبه مالیات پرسنل بصورت ماهانه ،   سالانه و تعدیلی

  تهیه اتوماتیک فایل، فرم و لیست مالیات 

  تهیه اتوماتیک فایل ،فرم و لیست بیمه 

 •  صندوق وام و پس انداز و پرداخت ها

  تعریف انواع جداول مالیات و تعیین معافیت ها

  امکان تعریف صندوق های پس اندازبا قابلیت تعریف درصد سهم کارمند و کارفرما و کسر از جقوق

  امکان تعریف و ثبت و اعطای وام با قابلیت کسر اتوماتیک حقوق در سررسید آنها

 • دیسکت بانک وسند حسابداری

  تهیه اتوماتیک دیسکت و حواله فایل واریز بانک 

  صدور اتوماتیک سند حسابداری و گزارشات مالی

  لینک اتوماتیک با نرم افزار حسابداری

 • گزارشات 

  طراحی انواع گزارشات و لیستها

  مدیریت کاربران و تعیین سطح دسترسی

  مشاهده آنلاین فیش حقوقی


تصاویر برنامه